بررسی مقایسه‌ای مشارکت ورزشی بانوان در استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشگاه گلستان

2 گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

توجه به سلامتی زنان به عنوان نیمی از جمعیت که سهم مهمی از نیروی کار را تشکیل می‏دهند و رسالت مهم فرزندآوری را نیز بر عهده دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی یکی از راه‌های مهم تأمین سلامت روانی و جسمانی آنهاست. هدف این تحقیق، بررسی مقایسه‌ای مشارکت ورزشی بانوان در سطح استان گلستان و تحلیل نقش تفاوت‌های فرهنگی در مشارکت ورزشی بانوان بوده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی مبتنی بر روش پیمایشی بوده و تکنیک جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری تمامی زنان 15 تا 50 ساله مناطق روستایی و شهری استان بر اساس سرشماری سال 1395 تعداد 573057 نفر زن بود از آن 600 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. همچنین برای تحلیل یافته‌ها از آزمون T مستقل و لاندا استفاده گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد بطور کلی میزان مشارکت ورزشی بانوان در حد پایین است. کیفیت مشارکت ورزشی بیشتر بصورت فعالیت‌های ورزشی غیر رسمی و نامنظم است. پاسخگویان، بیشترین تشویق به فعالیت‌های ورزشی را از سوی اعضای خانواده، دوستان، همسایه‌ها و فامیل دریافت می‌کردند. همچنین بر اساس اظهارات پاسخگویان تاثیر کمبود امکانات زیرساختی بر فعالیت‌های ورزشی و تفاوت نحوه توزیع فضاها و امکانات ورزشی در سطح استان در سطح 95 درصد معنادار بوده و شدت این تاثیر در اغلب شهرستان‌ها در حد متوسط و در شهرستان گنبد و بویژه گمیشان در حد متوسط به بالاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of women's sports participation in Golestan province

نویسندگان [English]

  • nowrooz nimroozi 1
  • Bahman Sahneh 2
1 faculty memeber
2 Department of Geography, Faculty of Humanities and Social Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Attention to the health of women as half of the population, which constitute an important part of the workforce and the important duty of childbearing, is of great importance. Accordingly, women's participation in sports activities is one of the most important ways of providing mental and physical health.The aim of this study was to make a comparative study of women's sports participation in the province and to analyze the role of cultural differences in women's sports participation. The present study is a descriptive-correlational inquiry based on survey method and data collection technique is researcher-made questionnaire.The statistical population of the research is all 15-50 years old women in rural and urban areas of the province based on the census of 1395. The sample size is 600 people. The sampling method is a multi-stage clustering method. For analysis of data, statistical tests such as T-Student and Lambda tests were used. Findings of the research show that in general, women's sport participation rate is low. The quality of sport participation is more informal and irregular sporting activities than in the form of a formal regular program. In the topic of encouraging sports activities, women received this encouragement as the most frequent members of their families, friends, neighbors and relatives. Also based on respondents' statements, the impact of the shortage of infrastructure facilities and difference in distribution of spaces and sports facilities in the province on sport activities statistically in 95% level are significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation Sport
  • Turkman
  • Women
  • Golestan Province
-  Ahmadi, M.; Pezhan, A. & Ghadimi, B., (2019). Sociological Analysis of Social Barriers to Participation in Sports Activities of Women and Men (Cause Study: Employees of the Mining and Trade), Women & Society, Volume 10, Issue 39, pp 47-64. (Persian)
-  Azkia, M. (2000). Sociology of Development, Tehran, Publisher: Kalame. (Persian)
-  Parsamahr, Mehraban (2009). The Role of Social Factors in the Participation of Young Girls in Sports Activities, Education and Training, Number 104, Page 139. (Persian)
-  Dacey, M; Baltzell, A; Zaichkowsky, L. (2008). Older Adults Intrinsic and Extrinsic Motivation Toward Physical Activity. Journal of Health Behavior, 32(6): pp 570-582. (Persian)
-  Ghaffari, Gh. (2001). Explain Effective Social and Cultural Factors in the Participation of Socio-Economically Organized Villages as a Mechanism for the Development of Rural Iran, Doctoral Dissertation, Doctoral Dissertation in Sociology, Social Sciences, University of Tehran. (Persian)
Gholampour Galesh Kolami, H; Mirzaeei, Kh.; Ghadimi, B.; Alipour Darvishi, Z. (2020). Social and Cultural Factors Affecting on Youth Tendency to Public Sport (With an Emphasis on Women), Woman and Society, Volume 11, Issue 41, Spring 2020, Page 151-176. (Persian)
-  Hosseini and Bahr-ul-Uloom (2013). Examining the Motivations of Participation and Commitment of Women in Sports Activities (Case Study of Mashhad City), Research Studies in Sports Management, Period 2, Number 3, pp 37-46. (Persian)
-  Kargar, Saeed; Amiri, Razieh; Jamalpour, Mojdeh and Panah, Narges (2013). The Effect of Women's Awareness of the Benefits of Sports on their Referral to Sports Clubs, Fifth Conference on Urban Planning and Management, Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad. https://www.civilica.com/Paper-URBANPLANING05 -URBANPLANING05_127.html
-  Karimi, H. & Karimian, A. (2015). Review of the Relationship Between Sports Participation and the Quality of Life of Women in the City of Isfahan, Health System Research Magazine, Isfahan, Isfahan University of Medical Sciences. (Persian)
-  Khosravi, Zahra (2003). Psychological Foundations of Gender, Tehran, Office of Social Planning and Cultural Studies, Ministry of Science, Research and Technology.
-  Liu, W; Wei, B; Li, Y. (2011). Perceived Competence, Motivation, and Physical Activity Participation among College Students. The Preliminary Program for 2011 AAHPERD National Convention and Exposition.
-  Mirghafoori, S., Sayyadi Touranlou, H., Mirfakhreddini, S. (2009). The Analysis of Factors Affecting Women’s Participation in Sport (Female Students of Yazd University). Journal of Sport Management, 1(1), 83-100.
-  Mousavi, M. (2012). Imported by Social Partnership, Tehran, published by Sociologists. (Persian)
-  Nadrian, M. (2009). Examining the Barriers to Women's Participation in Sports, with Motivation, Research in Sports Management and Mobility, No. 13. (Persian)
-  Palm, J. (2000). Sport for All and its Projection to the year 2000.
-  Qudratnama, A. & Haidari Nejad, S. (2013). The Link Between Sports Motivation and Physical Activity of the Students of Shahid Chamran Ahwaz University, Journal of Sports Management Studies, No. 18. (Persian)
-  Stonse, M; Weiss, R; Cherly, P. (2010). Motivating Children and Adolescents to Sustain a Physically Active Lifestyle, Journal of Lifestyle Medicine, Vol 4, No. 5: pp 433-444.
-  Talebpour, A.; Nazari Azad, M. & Kashani, M. (2020). Sociological Analysis of Gender Inequality in Sport (The Perspective of Female National Hero Athlete), Women & Society, Volume 10, Issue 40, pp 289-316. (Persian)
-  Tavasoli, Gh. (2003). Social Partnership, Tehran, University of Tehran Publishing. (Persian)
-  Vosuqi, M. & Yousefi, A. (2005). Sociology Research in the field of Rural Women's Social Participation, Research project. (Persian)
-  Wicker, P; Breuer, C & Pawlowski, T. (2009). Promoting Sport for All to Age-specific Target Groups: the Impact of Sport Infrastructure, European Sport Management Quarterly, Vol 9, No 2: pp 103-118.
-  Zarei, H. (2013). Examining the Obstacles of Women in Their 30s and 50s in the City of Tehran, The Final Letter of the Master's Degree of the Free Islamic University of Tehran. (Persian)