تاثیر کسب و‌کار‌های خانگی بر توانمندی‌ اجتماعی زنان روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ترویج کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 کارشناس‌ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

3 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

هدف اصلی از این تحقیق بررسی تاثیر کسب ­و­ کارهای خانگی بر توانمندی­ اجتماعی زنان روستایی شهرستان اسلام­آبادغرب است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و ابزار گرد­آوری اطلاعات به‌صورت پرسشنامه و همگام با مصاحبه بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل 265 نفر از زنان روستایی که دارای کسب و کارخانگی می­باشد که 161 نفر از آنان (براساس فرمول کوکران) به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی ابزار تحقیق توسط متخصصین تایید گردید و جهت تعیین پایایی ابزار، از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای بخش­های مختلف بطور میانگین در حد 92/0 بود. جهت انجام آزمون­های آماری از نرم­افزار SPSS و آزمون­های نیکویی برازش و مدل­سازی معادلات ساختاری، از نرم افزار لیزرل (Lisrel)، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مدل طراحی شده معادلات ساختاری برای توانمندسازی زنان روستایی منعکس­کننده یک برازش مطلوب و درحد انتظار می­باشد. علاوه بر این یافته­های تحقیق حاکی از آن است که توانمندی اجتماعی 3/63 درصد از زنان در حد بالایی است. هم­چنین توانمندی اجتماعی با نوع کسب و کار خانگی ارتباط معنا­دار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Home based Businesses on Rural Women's Social Empowerment

نویسندگان [English]

  • H. S 1
  • S. J 2
  • A. Y 3
چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate the Influence of home based businesses on rural women's social empowerment. The research method was a survey and data were collected by a questionnaire and an interview. Statistical population included 265 rural women with home based business in the county of Islamabad-Qarb. The sample size consisted of 161 subjects from these rural women selected by Cochran's formula and a random sampling method. Data were collected by a structured questionnaire and an interview whose validity was verified by a group of professors and experts. The reliability of the questions were tested during a pre-test process by using a Cronbach's alpha test and it was 0.92 (α=0.92). These showed a high potential research tool for gathering information. SPSS for statistical tests and LISREL for Goodness of Fit Tests and Structural Equation Modeling were used. The results of paper showed a good and expected fitness level of the structural equation model for the rural women's empowerment. Moreover, research findings indicated that the social empowerment of 63.3 % of women studied was high and there was also a significant relationship between social empowerment and type of home based businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamabad- Qarb County
  • Home based Business
  • rural women
  • Social Empowerment